Kursy wideo Miracle Nails

Poznaj nasze kursy wideo, które wprowadzą Cię w świat stylizacji paznokci!

Zobacz

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MIRACLENAILS.PL

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.miraclenails.pl prowadzony jest przez spółkę MILAGRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-702), ul. Głogowska 31/33, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000577981, NIP 7792434805, REGON 362611890, adres poczty elektronicznej: shop@miraclenails.pl, numer telefonu: 534 666 367.
 2. Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, przy czym § 16 skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

 

§ 2

Definicje

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI– formularz umożliwiający utworzenie Konta.
 3. KLIENT– (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Usługodawcą.
 4. KONTO– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym oraz na którym udostępniane są Klientowi zakupione przez niego Szkolenia.
 5. NEWSLETTER– elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o oferowanych przez niego Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 6. PRODUKT– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 7. KURS WIDEO – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi materiałów zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia itp. w wersji elektronicznej na stworzonym przez Klienta Koncie.
 8. REGULAMIN– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 9. SKLEP INTERNETOWY- sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.miraclenails.pl.
 10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA– spółka MILAGRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (60-702), ul. Głogowska 31/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000577981, NIP 7792434805, REGON 362611890, adres poczty elektronicznej: shop@miraclenails.pl, numer telefonu: 534 666 367.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. USTAWA– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.).
 13. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 14. EUROPA- kraje do których realizowana jest dostawa poza granicami Polski.

 

§ 3

Warunki i wymagania

 1. W ramach prowadzonego przez siebie Sklepu Internetowego Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne i udostępnia Produkty do sprzedaży.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@miraclenails.pl.

 

§ 4

Newsletter

 1. Usługę Newsletter Klient może zamówić poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru w trakcie składania Zamówienia, wówczas z chwilą potwierdzenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna, o której mowa w niniejszym paragrafie, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@miraclenails.pl lub też pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań.

 

§ 5

Konto

 1. W celu korzystania z tej Usługi Elektronicznej Klient zobowiązany jest:
 • wypełnić Formularz Rejestracji,
 • kliknąć pole „Załóż konto”;
 1. Właścicielem Konta może być wyłącznie osoba fizyczna. Niedozwolone jest zakładanie kilku Kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego Konta innym osobom.
 2. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących jego danych: imię i nazwisko adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 3. Zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.
 4. Dane Klienta stanowią dane korzystającego z usługi Kurs Wideo i są wymagane m.in. w celu uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Konta
 5. Umowa na korzystanie z Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Klienta.
 6. Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@miraclenails.pl lub też pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań. Usunięcie Konta spowoduje utratę dostępu do zakupionych Kursów.
 7. Założenie Konta jest bezpłatne. Koszty ponoszone są przez Klienta w związku z korzystaniem z usługi Kurs Wideo, która udostępniana jest na Koncie Klienta. Utworzenie Konta jest konieczne do korzystania z usługi Kurs Wideo.

§ 6

Kurs Wideo

 1. Posiadając Konto Klient może złożyć zamówienie na usługę Kurs Wideo udostępnianą przez Usługodawcę w zakładce „Kursy wideo”.
 2. Zamówienie składa się poprzez kliknięcie pola „Dodaj do koszyka” przy konkretnym wybranym przez Klienta kursie. Ostatnim etapem składania zmówienia jest kliknięcie pola „Przejdź do kasy” i dokonanie wyboru metody płatności.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach Kursu Wideo stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Klient zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. W przypadku chęci wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Kursu Wideo, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Płatność za skorzystanie z usługi Kurs Wideo przebiega, zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż nie znajdują tutaj zastosowania zapisy dotyczące płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz płatności gotówką przy odbiorze osobistym.
 6. Zakupiony materiał w ramach usługi Kurs Wideo udostępniany jest Klientowi w dni robocze, w ciągu 24 godzin po odnotowaniu płatności na koncie Usługodawcy.
 7. Klient ma możliwość wypełnienia testu, lub wykonania zadań określonych w kursie i przesłać odpowiedzi (lub zdjęcia wykonanych prac) w celu weryfikacji i otrzymania certyfikatu Miracle Nails. Certyfikat Miracle Nails jest dodatkiem do kursu wideo. Aby otrzymać certyfikat Klient powinien wykonać potrzebne czynności opisane pod konkretnym kursem.

Zmiany po wprowadzeniu kursów Online:

Dotyczy kursów „Miracle Nails – Stylizacja Paznokci” oraz „Miracle Nails – Zaawansowane techniki żelowe”. Od dnia 1 stycznia 2019 Sprzedawca może nie przyjąć wypełnionych testów w formacie .doc, lub .pdf, które znajdowały się na płycie z nagraniem wideo. Warunkiem przyjęcia odpowiedzi testowych, otrzymania certyfikatu jest wysłanie przez Klienta odpowiedzi wraz z dowodu zakupu kursu w serwisie Miracle Nails.

§ 7

Zakup Produktu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi Produkty w Sklepie Internetowym.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego zakładki „Moje Zakupy” oraz pola „Przejdź do kasy” oraz wypełnienie stosownego formularza – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
 3. W ww. formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

§ 8

Zakazane treści

 1. W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca daje Klientowi możliwość oceny sprzedawanych Produktów i Kursów Wideo.
 2. W celu zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:
 • treści naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,
 • treści o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,
 • treści mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,
 • treści o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,
 • treści niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką,
 • treści duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,
 • treści niezwiązanych z nauką lub sposobami korzystania z Sklepu Internetowego.
 1. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń Konto danego Klienta może zostać zablokowane.

 

§ 9

Umowa

 1. Zawarcie umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z § 6 powyżej bądź § 7 powyżej.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

§ 10

Płatność

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, numer rachunku: 42 1750 0012 0000 0000 3085 7569;
 • Płatność elektroniczna i kartą płatniczą za pośrednictwem płatności Paypal – szczegóły na stronie internetowej http://www.paypal.pl.
 • Płatność elektroniczna i kartą płatniczą za pośrednictwem płatności Dotpay – szczegóły na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku nieopłacenia zamówienia w ww. terminie, zostanie ono anulowane przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§ 11

Dostawa

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich krajach Europy.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
 • list polecony ekonomiczny i priorytetowy;
 • przesyłka kurierska, realizowana przez Pocztę Polską;
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu na terenie Europy:
 • list polecony ekonomiczny i priorytetowy;
 • paczki pocztowe realizowane przez Pocztę Polską.

 

§ 12

Terminy dostawy

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi do 7 Dni Roboczych.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie do 2 Dni Roboczych. Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o gotowości Produktu do odbioru poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 13

Reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt lub usługa Kurs Wideo ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt i udostępnić usługę Kurs Wideo bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta, w szczególności pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@miraclenails.pl.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi powyższe mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań.

 

§ 14

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 

§ 15

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone, w szczególności pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@miraclenails.pl.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz pod następującym linkiem: https://goo.gl/tZZhvc
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Nieodebranie przez Klienta przesyłki za pobraniem nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią;
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca udostępnia Kurs Wideo Klientowi na jego Koncie – od momentu udostępnienia.
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, z dopiskiem ZWROT.
 4. Klient może ponieść następujące koszty związane z odstąpieniem od umowy:
 • jeśli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi Kurs Wideo, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, a udostępniona Klientowi na jego Koncie, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 16

Przepisy dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Klientowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi Kurs Wideo.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 17

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@miraclenails.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików cookies, zgodnie z Polityką plików cookies.
 1. Dane osobowe pozostawione w Sklepie Internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu Internetowego.
 3. W Sklepie Internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sprzedawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego z powodu przerw technicznych lub prac modernizacyjnych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem Sklepu Internetowego.